dimecres, 19 de maig de 2010

Bonpreu-Pla d´igualtat d´oportunitats

El Grup Bon Preu és la primera empresa de distribució a Catalunya que presenta un pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El pla, realitzat conjuntament amb el Comité d'Empresa, es va presentar al Departament de Treball el novembre del 2008 i al llarg dels anys 2009 a 2011, s'estan desenvolupant les 13 accions del mateix.

L'objectiu principal del pla és integrar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes dins el Grup, amb la finalitat d'establir accions per corregir els desequilibris detectats i garantir l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats en tots els processos de l'empresa.

Tota la plantilla del Grup te accés mitjançant el "portal gent Bon Preu" a tota la informació que va sorgint conforme es va implantant el pla, com per exemple a un codi ètic, a una guia de llenguatge neutre, a un protocol d'actuació davant de casos d'assetjament sexual així com a dades actualitzades i desglossades per sexe relatives a la plantilla del Grup, el contracte que tenen, la jornada que treballen,....

També, tota la plantilla te accés a una bústia de suggeriments, com a canal de participació en la generació d'idees i aportacions que puguin servir per a millorar mètodes de treball, condicions laborals, conciliació de la vida personal, laboral i familiar,...


Fuente: http://www.bonpreu.cat/pag1.php?idF=5&idSubF=226

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada